Våre prioriterte bærekraftsmål

Samfunn og arbeidsliv

Som en mellomstor bedrift, prioriterer Lindal Gruppen kontinuerlig rekruttering av dyktig arbeidskraft. Vi tar aktivt del i prosessen med å ansette kompetente kandidater og legger stor vekt på å sikre optimale arbeidsforhold for våre ansatte.

Vi har et kontinuerlig fokus på HMS arbeid. Det er viktig for oss å være en trygg arbeidsplass for våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi har egen HMS ansvarlig, og et hovedverneombud som jevnlig tar vernerunder på arbeidsplassene våre. Før prosjekter går i gang gjøres risikovurderinger, og eventuelle HMS-avvik følges opp fortløpende. Riktig bruk av verneutstyr, opplæring og HMS fokus på møter er tiltak som bidrar til en trygg arbeidsplass.

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for lærlinger. Vi deltar på arrangementer for fremtidige lærlinger, har god kontakt med skoler og medlemskap EBA. Fremover ønsker vi å ha fokus på å skape en kultur i organisasjonen for unge, og utarbeide eget program for nye lærlinger/utplasserte. Vi ønsker å bidra til å fange opp de som ikke er topp motivert, helt fra ungdomsskolen. For å klare dette må vi fortsette å skape en kultur basert på tillit, og raushet. 

Vi prøver å ha et mangfold av bakgrunn, kjønn, alder og etnisitet i bedriften vår. 

Vi har godt samarbeid med kommunen, fylkeskommunen, NAV og videregåendeskoler. Dette gjør at vi bidrar til å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet, samt får tilført ønsket arbeidskraft. 

Byggebransjen er tradisjonelt mannsdominert, og vi ønsker å bidra med å øke andelen kvinner i bedriften. Vi skal sørge for at alle har like lønnsforhold og mulighet for utvikling.

Samarbeid og utvikling

Lindal Gruppen styrker kontinuerlig sin posisjon gjennom stadig utvikling og vekst. Vi ser fremover og erkjenner behovet for fremtidsrettet teknologi, moderne lokaler, avansert utstyr og effektive biler. Gjennom å ta del i innovasjon innen vårt fagfelt, sikrer vi at vi alltid er i forkant av utviklingen.

Vi bruker digitale tegninger på byggeplassene for å få en mer bærekraftig produksjon. Alle formenn er nå utstyrt med iPad eller tilsvarende, som gjør at de har tilgang til BIM tegninger. Dette bidrar til en mer effektiv byggeprosess, og reduksjon i kapp. Vi ønsker å fortsette å se etter innovative løsninger og ta i bruk flere teknologiske verktøy i prosjekter.

På Akeland har vi nylig startet en satsing på modulproduksjon. Dette er et nytt industriområde for Lindal Gruppen.

Modulproduksjon bidrar til en mer effektiv utnyttelse av ressurser og fremmer miljøvennlige industriprosesser. Vårt engasjement for bærekraftig drift er noe vi ønsker å dele og synliggjøre, med håp om å inspirere andre til å følge samme vei.

Vi er fast bestemt på å være en pådriver for positive endringer i bransjen. Som en del av dette, ønsker vi å være åpne for samarbeid og kunnskapsdeling med andre aktører i bransjen. Vi vil gjerne ta imot ideer og bidrag fra andre, samtidig som vi deler våre egne erfaringer og beste praksis.

Vår visjon er å vise vei mot en mer bærekraftig fremtid for industrien, og vi er ivrige etter å ta på oss denne viktige rollen. Sammen kan vi jobbe mot en mer miljøvennlig og ansvarlig bransje.

Vi er engasjert i å ha effektive digitale plattformer som støtter vårt arbeid. Vår digitale infrastruktur inkluderer nøkkelverktøy som SuperOffice, Holte, SmartKalk og Office. Ved å integrere Office og Teams, har vi skapt en dynamisk digital kommunikasjonskultur, der bestillinger og oppdateringer effektivt håndteres. Vi legger stor vekt på grundig opplæring av våre ansatte i disse nødvendige programmene for å sikre optimal bruk.

Samtidig er vi alltid oppdatert på bransjens utvikling og er åpne for nye programmer som kan forbedre vår arbeidsflyt. Vi er dedikerte til å være i forkant av teknologiske fremskritt for å oppnå høy effektivitet og kvalitet i vårt arbeid. Vår innsats for gode digitale løsninger gjenspeiler vårt engasjement for å møte bransjens fremtidige behov.

Overordnet målMåles på20212022Mål 2023
Å sette i gang flere utviklingsprosjekter​Antall igangsatte prosjekter112
Finne og ta i bruk innovative løsninger i prosjektene våreAntall igangsatte prosjekter002
Digitalisering i bedriften​Antall igangsatte prosjekter222

Handlingsplan:​

 • Vi ønsker at de ansatte skal ville bidra til innovasjon i bedriften, og vi skal legge til rette for dette. «Årets innovasjons idé» skal kåres og premiers ved årets slutt
 • Sette i gang bærekraftige utviklingsprosjekter​
 • Aktivt søke situasjoner og arrangementer for utveksling av ideer og erfaringer
 • Se etter, og ta i bruk nye teknologiske verktøy, som kan bidra til mindre avfall eller gjenbruk på byggeplass

Miljø og sirkulærøkonomi

Lindal Gruppen håndterer betydelige mengder materialer hvert år, og vi erkjenner det store potensialet for å redusere vårt avfall. Vi er forpliktet til å ta i bruk mer bærekraftige metoder, som for eksempel aktiv gjenbruk, for å bidra til en mer miljøvennlig praksis. Vi ser også viktigheten av hyppig rapportering for å holde oss ansvarlige og gjennomsiktige i våre bærekraftige tiltak.

Vår avfallsstrategi har et klart fokus på sortering i alle våre prosjekter, og vi streber etter å oppnå en gjenvinningsgrad på 70% og over. Vi benytter også effektive metoder som modul- og elementleveranser, samt precut-teknologi, og dette er noe vi planlegger å videreføre og øke i omfang. I tillegg bruker vi avanserte tekniske verktøy som BIM for å sikre nøyaktig oversikt over nødvendige materialmengder. Disse tiltakene bidrar betydelig til å begrense og redusere vår avfallsmengde. Vi har også utarbeidet en omfattende oversikt over helsefarlige stoffer og identifisert alternative substitutter for å ivareta høy sikkerhet og miljøhensyn.

Vi har som ambisjon å øke vårt gjenbruk av materialer. Dette inkluderer direkte gjenbruk av restvarer og andre løsninger, for eksempel å konvertere restmaterialer av tre til flis for oppvarmingsformål. Vårt engasjement for gjenbruk bidrar til en mer bærekraftig praksis og minimerer vårt fotavtrykk på miljøet.

Vi er stolte av at flere av våre selskaper er Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som bidrar til økt bevissthet rundt energiforbruk og klimautslipp. Gjennom denne sertifiseringen identifiserer vi effektive tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning, og vi setter dem i verk med fokus på helhetlig, systematisk og langsiktig miljøarbeid. Dette gir oss verdifull innsikt, statistikk og rapporter som viser effekten av vårt miljøarbeid. Ved å måle fremgangen, kan vi kontinuerlig tilpasse oss og jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

Overordnet målMåles på20212022Mål 2023
Redusere avfallsmengde, og ha fokus på forebygging, reduksjon,
materialgjenvinning og ombruk​
Sorteringsgrad
Avfallsmengde per million kr i omsetning​
77%*
3,1*
82%**
1,2**
>80%
<2,8
Redusere vår totale påvirkning på miljøet​CO2 fotavtrykk126 tonn106 tonn2
* Tall fra Agder Renovasjon​
** Tall fra RTA og Agder Renovasjon​

Handlingsplan:

 • Alle prosjekter følger felles avfallsplan for små og store prosjekter, som inkluderer retningslinjer for håndtering av avfall, og mål
 • Mer leveranse med precut og/eller elementer​​
 • Ta i bruk blåseisolasjon i større grad
 • Reparere og/eller gjenbruke defekte verktøy
 • Produsere årlig bærekraftsrapport, med oversikt og statistikk for året som har vært, og presentere/justere kortsiktige- og langsiktige mål

Raporteringssystemer og nøkkelmålindekser

Miljøfyrtårn-sertifiserte selskaper i gruppen:

 • Lindal Hus

 

«Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling».

Hva innebærer det å være sertifisert?

 • Konkrete verktøy for å jobbe med bærekraft
 • Konkurransefortrinn i anbud
 • Digitale verktøy for oppfølging av miljø- og bærekraft
 • Miljøledelsessystem
 • Årlig revisjon av HMS-system og miljøfyrtårn rutiner
 • Årlig presentasjon av resultater innen HMS- og miljøarbeid for ansatte
 • Årlig innrapportering av klima- og miljøtall

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 8 av 17 bærekraftsmål utpeker seg som spesielt relevante for oss. Disse er:

Miljøledelse 

 • Overordnet og konkrete miljømål for bedriften​
 • Rapporteringssystemer og nøkkelmålindekser​
 • Miljøfyrtårn sertifisert​


Bærekraft i hvert prosjekt​

 • Definere mål for hvert enkelt prosjekt​
 • Inkludere bærekraft i planlegging av prosjekter​


Innovasjon​

 • Se etter nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter​

Lindal Gruppen og Åpenhetsloven

Denne redegjørelsen omfatter Lindal Gruppen AS (morselskapet) med tilhørende datterselskaper og viser hvordan vi jobber med og etterlever Åpenhetsloven.

Lindal Gruppen AS setter krav til sine medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere.

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er med på å sikre etterlevelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomheter som Lindal Gruppen en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Arbeidet med dette skal redegjøres for og publiseres minst en gang i året.

Åpenhetsloven har vært i kraft fra 1. juli 2022, og har påvirket vårt arbeid med å identifisere og rapportere potensiell risiko knyttet til innkjøp samt oppfølging av leverandører og underentreprenører i hele konsernet. Lindal Gruppen prioriterer arbeidet med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på våre byggeplasser høyt.

Både åpenhetslovens forarbeider og OECDs retningslinjer viser at åpenhetsloven er basert på en risikohåndteringstilnærming, som tilsier at man ikke skal håndtere all potensielle risiko i leverandørkjeden og bygger på proporsjonalitet mellom tiltak og den mulige risikoens art og omfang. Lindal Gruppen har en omfattende leverandørkjede med mange ledd og underleverandører, som igjen har sine leverandørkjeder.

For å overholde Åpenhetsloven har vi etablert følgende retningslinjer og prosedyrer:

Etiske Retningslinjer:

Disse retningslinjene definerer vår tilnærming til etisk forretningsførsel.

1. Kvalitet og sikkerhet:
LG har strenge kontroller for å sikre at alle arbeider utføres til høy standard og følger sikkerhetsforskrifter. Dette inkluderer regelmessig inspeksjon av arbeidsplasser, opplæring av ansatte i sikkerhetsprosedyrer, og bruk av pålitelige materialer og verktøy.

2. Ærlighet og integritet:
Det er viktig å være ærlig og transparent i all kommunikasjon med kunder, ansatte og leverandører. Dette inkluderer tydelig prising og tidsrammer for prosjekter, unngåelse av skjulte kostnader eller gebyrer, og håndtering av eventuelle feil eller problemer på en rettferdig og åpen måte.

3. Bærekraft:
LG skal ta hensyn til miljøpåvirkningen av sine operasjoner ved å velge resirkulerbare materialer, redusere avfall og energiforbruk, og implementere grønne byggeteknikker der det er mulig. Dette bidrar til å bevare miljøet og minimere negativ påvirkning på planeten.

4. Like muligheter og mangfold:
LG fremmer en inkluderende arbeidskultur som verdsetter mangfold og respekterer forskjeller blant ansatte. Dette inkluderer å implementere rekrutterings- og ansettelsespraksis som sikrer like muligheter for alle, samt å tilby opplæring og støtte for å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

5. Samfunnsansvar:
LG skal engasjere seg i samfunnet ved å støtte veldedige formål, frivillig arbeid og lokale initiativer som bidrar til samfunnsutvikling og velvære. Dette kan inkludere donasjoner til veldedige organisasjoner, deltakelse i samfunnsarrangementer og støtte til lokale skoler og ungdomsprogrammer.

6. Konflikthåndtering:
LG har et system for å håndtere konflikter på arbeidsplassen eller med kunder på en rettferdig og profesjonell måte. Dette inkluderer interne prosedyrer for å håndtere klager og bekymringer, samt opplæring av ansatte i konflikthåndtering og kommunikasjonsteknikker.

7. Opplæring og utvikling:
LG investerer i opplæring og utvikling av ansatte for å fremme faglig kompetanse og personlig vekst. Dette kan inkludere tilbud om kurs og opplæring innenfor fagområder relatert til bygge bransjen, samt muligheter for karriereutvikling og avansement internt i selskapet. Dette bidrar til å opprettholde motiverte og kompetente ansatte, samtidig som det styrker selskapets kompetansebase.

 

Akland, 13.12.2023

Leverandørerklæring:

Krever at leverandører forplikter seg til å overholde våre standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Informasjonskrav

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be om informasjon knyttet til hvordan virksomheten jobber med tematikken, og deres håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser. 

Dersom det er spesifikke forespørsler knyttet vår virksomhet kan det rettes til post@lindalgruppen.no.

Subscribe to get 15% discount